รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูหน้า

บริการรับรองเอกสาร โดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

บริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

บริการแปลและรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม (ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม)การเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทยโดยมากจะกำหนดให้มีการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเช่น ข้อกำหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Specifications) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือมอบอำนาจ ไปจนถึงหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และรับรองคำแปลโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมหรือผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม (Justice Court Certified Translator)

ศูนย์การแปลทรานสเลชั่นพลัส ให้บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมหรือผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม (Translator Certified by Justice Court) สำหรับยื่นประกวดราคา/ประมูลงานจากหน่วยงานราชการ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือไทยเป็นอังกฤษ นอกจากนั้น ยังมีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย


06 ธันวาคม 2016

ผู้ชม 376 ครั้ง

Engine by shopup.com