รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความแปลเอกสารเพลินจิต งานเร็ว คุณภาพดี

แปลเอกสารเพลินจิต งานเร็ว คุณภาพดี

บริการของแปลเอกสารเพลินจิต

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิต ให้บริการแปลเอกสารทางราชการและเอกสารสำคัญต่างๆที่คุณสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและความถูกต้อง งานดีงานเร็วงานด่วน ไว้ใจเรา

 

เรารับแปลเอกสารทางการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการ เป็นต้นว่า สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนสมรส,เอกสารสำคัญแสดงการหย่า เอกสารที่เกี่ยวทางกฎหมาย อย่างเช่น คำสัญญาการค้าขาย,ข้อตกลงการจ้างแรงงาน,ข้อตกลงการตลาด เอกสารที่เกี่ยวพันทางด้านการศึกษาเล่าเรียน เช่น ใบประกาศนียบัตร,เอกสารทางด้านการเล่าเรียน,วุฒิการศึกษา,ใบทรานสคริป,ใบรับรองการศึกษาเล่าเรียน,ใบตรวจทานรองจากองค์กรการศึกษาต่างๆเอกสาร ต่างๆ เช่น ข่าวสาร,หนังสือทั่วๆไป,นิยาย,งบประมาณบัญชี,งบดุล,เอกสารการสัมมนา,ใบรายงานต่างๆ

 แปลเอกสารเพลินจิต

 

สรุปวิธีการแปลเอกสารราชการ เมื่อศูนย์แปลเอกสารเพลินจิต แปลเอกสารเสร็จและการยื่นคำร้องขอรับรอง จะต้องกรอกคำขอตามแบบฟอร์มที่ระบุพร้อมแนบเอกสารดังนี้ ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด} ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ} สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นการยื่นแทนผู้ครอบครองเอกสารจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวสามัญชนของผู้มอบฉันทะและก็ผู้รับมอบอำนาจหลังจากใช้บริการแปลเอกสารจากศูนย์แปลเอกสารเพลินจิต และต้องการยืนยันคำแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเอกสารที่จะเอามายื่นเพื่อขอให้ยืนยัน ต้องเป็นเอกสารที่แปลจากของเดิมภาษาไทยที่ราชการออกให้โดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าเกิดเป็นเอกสารที่ภาคเอกชนทำขึ้น ต้องได้รับการยืนยันจากส่วนราชการที่เกี่ยวก่อน

 

แปลเอกสารเพลินจิต

 

การยื่นคำขอให้ยืนยันคำแปลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ให้ยื่นคำร้องขอนิติกรตามแบบที่ระบุต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเอกสาร ดังนี้

 

ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด ในเรื่องที่ไม่มีต้นฉบับมาแสดง สำเนาที่เอามายื่นต้องได้รับการยืนยันสำเนาถูกจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น ยกเว้นส่วนราชการที่เกี่ยวพันจะกำหนดไว้เป็นอันอื่นต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผู้แปลลงนามยืนยันว่าเป็นคำแปลที่ถูกพร้อมสำเนา 1ชุด ในเรื่องที่ส่วนราชการที่ออกเอกสารสามารถทำคำแปลให้ได้ คำแปลที่เอามายื่นควรเป็นคำแปลที่ทำโดยส่วนราชการนั้นๆ ,บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวพื้นที่ราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 5840 ครั้ง

Engine by shopup.com