รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความยื่นเอกสารแปลเอกสารขอวีซ่าสำหรับบุคคล

ยื่นเอกสารแปลเอกสารขอวีซ่าสำหรับบุคคล

ยื่นเอกสารแปลเอกสารขอวีซ่าสำหรับบุคคล

ไปต่างประเทศการยื่นแปลเอกสารขอวีซ่าต่างๆ ที่เราควรจะรู้เอาไว้วิธีการยื่นเอกสารการรับรองคำแปลเอกสารขอวีซ่า

 

การยื่นเอกสารด่วนนั้น จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และต้องยื่นก่อนภายในเวลาที่กำหนดนั่นคือ 08.00- 12.00 น. และสำหรับ การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนั้น จะต้องเตรียมเอกสารใดสำหรับประกอบการยื่นบ้าง วันนี้เราจะมาแนะนำให้ท่านที่กำลังหาวิธีการอยู่นะครับ

 

เอกสารที่จะต้องเตรียมประกอบการยื่นแปลเอกสารขอวีซ่า ก็คือ

 

1.เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวคนต่างด่าว และ เอกสารอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการยื่นยันตัวตนบุคคล คนนั้นได้ หากมีการเปลี่ยนชื่อ ก็ต้องมีเอกสารยื่นยัน ประกอบการยื่นด้วยเช่นกัน

 

2.เอกสารสำหรับบุคคลที่มีครอบครัวแล้ว เช่น เอกสารประกอบใบสำคัญการสมรส หรือจดทะเบียนสมรสรวมไปถึงใบสำคัญ แสดงการหย่า ต่างๆ เอกสารการรับรองบุตร เป็นต้น

 

3.เอกสารการจดทะเบียนแสดงความเป็นนิติบุคคล สำหรับผู้ที่เปิดกิจการหรือประกอบธุรกิจ เช่น ใบทะเบียนการค้า หรือใบจดทะเบียนบริษัท หรือ หนังสือบริคณห์สนธิแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นต่างๆ นอกจากนี้ถ้าเป็นในนามบริษัทจะต้องแนบรายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุลของปีนั้นๆ ประกอบ พร้อมแนบใบเสร็จการชำระภาษีในข้างต้นด้วย

 แปลเอกสารขอวีซ่า

 

ส่วนเอกสารอื่นๆ ก็เช่น เอกสารเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษารวมไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย หากเป็นการออกเอกสารจากสถาบันเอกชน จะต้องมีหนังสือรับรองว่า ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วนั่นเอง และถ้าหากเอกสารนั้นเป็นเอกสารสำเนา ก็จะต้องให้สถาบันการศึกษานั้นเซ็นรับรองด้วย

 

แปลเอกสารขอวีซ่า

การยื่นคำร้อง เพื่อขอเอกสารรับรองการแปลเอกสารขอวีซ่า สำหรับเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมก็ประกอบไปด้วยใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แบบสากล กระบวนการ เริ่มต้นด้วยการกรอกคำร้องตามแบบฟอร์มต่างๆ ที่ทางกรมกำหนดให้ แล้วให้เตรียมต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย พร้อมสำเนาด้วย 1 ชุด และ ตัวต้นฉบับที่ผ่านการแปลภาษาอังกฤษ มาแล้ว แนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หากมีการยื่นแทนกันจะต้องมีเอกสารสำหรับมอบอำนาจให้ผู้แทนจัดการเอกสารหรือใช้สิทธิ์ต่างๆ แทนเราด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพียงขั้นตอนการของเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าในเบื้องต้น ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆสามารถเช็คดูได้จากสำนักงานที่ทำงานได้เลย

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 3738 ครั้ง

Engine by shopup.com