รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความเปลี่ยนเทคนิคการยื่นเอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ ให้เป็นเรื่องง่ายกับ Translationplus

เปลี่ยนเทคนิคการยื่นเอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ ให้เป็นเรื่องง่ายกับ Translationplus

หมวดหมู่: สาระความรู้

หนึ่งในขั้นตอนที่ยุ่งยาก ว่าคุณจะได้ไปประเทศอังกฤษ หรือไม่ สเตปแรกที่ต้องจัดการให้ผ่าน คือ การยื่นเอกสารวีซ่า อังกฤษ


เรามาทำความเข้าใจกับเรื่องของประเภทวีซ่าประเทศอังกฤษ เพื่อให้เราเตรียมตัวในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ ให้ถูกต้องก่อนดีกว่า

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อยื่นของวีซ่าสำหรับประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เราต้องมั่นใจและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันออกเดินทาง ว่าเราสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าผ่าน และหลายๆ คนมักจะมองข้ามกันก็คือตัวเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า เพราะแน่นอนว่า มันมีหลายขั้นตอนและบางขั้นตอนอาจจะทำให้การยื่นวีซ่าของคุณไม่ผ่านได้  ซึ่งสำหรับประเภทของตัววีซ่าที่เราจะต้องตรวจสอบ ว่าเราจะต้องยื่นของวีซ่าประเภทไหน ก็จะต้องตรวจสอบ กับเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษนั้นเอง ซึ่งเพื่อนๆ สามารถคลิกเพื่อทำการตรวจสอบประเภทของวีซ่าของเราได้

เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ

มาดูกันต่อที่ขั้นตอนของการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
การยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษนั้น เมื่อเราได้ทำกรเช็คและได้ข้อมูลของประเภทวีซ่าที่เราจะขอยื่นได้แล้ว รวมถึงได้กรอกข้อมูลออนไลน์ และการจองคิว การทำการนัดหมายเพื่อทำการยื่นวีซ่า อังกฤษ กับ VFS UK

ซึ่งการขอวีซ่าประเทศอังกฤษส่วนใหญ่แล้ว คนไทยเราจะได้ประเภทของตัววีซ่าในแบบของประเภทท่องเที่ยว  (Tourist & Short Stay Visas) ซึ่งภาพรวมแล้วก็จะมีรูปแบบขั้นตอนในการดำเนินการคราวๆ ดังนี้

1. ให้เพื่อนๆ ทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้

2.หลังจากนั้นให้รอการนัดหมายรวมถึงการยื่นเอกสารกับทาง VFS อีกครั้งหนึ่ง

3.ให้ดำเนินการจ่ายชำระค่าวีซ่าออนไลน์หลังจากที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

4.ให้ทำการตรวจสอบผลเอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษที่เรายื่นไป ซึ่งปกติก็จะใช้เวลาในการดำเนินการยื่นและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประมาณ 15 วัน เพื่อทำการอนุมัติวีซ่าให้กับเรา

 

ลำดับต่อไป มาดูกันที่เอกสารที่ใช้สำหรับการขอยื่นวีซ่าอังกฤษ ก็จะประกอบด้วย
1. เอกสาร Passport เล่มจริง (หนังสือเดินทาง) โดยจะมีรายละเอียดของวันเดินทางที่เหลือตลอดทั้งการเดินทาง อย่างน้อย 6 เดือน และจะต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนาอีกจำนวน 1 ชุด (หากมี Passport เล่มเก่า ให้เตรียมมาด้วย) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเอกสารให้ง่ายขึ้น

2.ใบสมัครยื่นของคำร้องขอวีซ่า ซึ่งอาจจะส่งและยื่นคำร้องผ่านทางออไลน์ได้ในปัจจุบัน

3.ใบนัดหมาย Appointment ที่เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ คิวนัด การจองคิวกับทาง VFS UK

4.เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า  เพื่อจะได้ใช้ประกอบสำหรับเป็นเอกสารยืนยันสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมของวีซ่าแต่ละประเภทที่เราดำเินการไปเรียบร้อยแล้ว

5.รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 X 2 นิ้ว โดยรูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป

6.เอกสารรับรองการทำงาน ซึ่งหากเป็นพนักงานบริษัท อาจจะต้องยื่นเอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม
- หนังสือยื่นใบรับรองการทำงาน ที่ออกโดยบริษัทที่ทำงาน โดยต้องออกระบุมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- ในเอกสารระบุชื่อบริษัทไว้ชัดเจน ตำแหน่งหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันของตัวผู้ที่ยื่นวีซ่า รวมถึง เงินเดือนที่ได้รับ วันที่เริ่มทำงาน และต้องระบุวันที่หยุดเพื่อเดินทางไปอังกฤษ ของเจ้าตัวที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยและชัดเจนถูกต้อง

เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ


ส่วนในกรณี เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ ของเจ้าของธุรกิจ
- สำเนาหนังสือรับรอง ที่คัดมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
- สำเนาใบทะเบียนการค้า ประกอบธุรกิจ

- ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

 

ส่วนในกรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือนักกีฬา
- เอกสารหนังสือรับรอง จากสถานศึกษานั้นๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ที่ต้องใช้ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองจากสมาคมกีฬาจากสมาคมนั้น ๆ ที่ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นอีกเช่นกัน

ส่วนในกรณีของการเดินทางสำหรับการเดินทางไปอังกฤษ ของธุรกิจ
- เอกสารหนังสือเชิญ การประชุม เยี่ยมเยื่อน การดูงาน จากบริษัท หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจากประเทศต้นทางและปลายทาง


7. หลักฐานประกอบเกี่ยวกับทางการเงิน โดยจะต้องนำเอาสมุดบัญชีเล่มจริงที่มีอายุการฝากเงินไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีการปรับอัพเดทยอดเงินจริงจนถึงปัจจุบัน และให้มีการถ่ายสำเนาทุกหน้า ย้อนหลังไว้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือจะเป็นเอกสาร Bank Statement จากธนาคาร

ส่วนในกรณีของการเดินทางสำหรับคู่สมรส อาจจะใช้บัญชีของสามีหรือภรรยาก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานทะเบียนสมรสเพื่อยืนยันการเป็นสามีภรรยากันจริงๆ  แต่ถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็จะต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ให้เซ็นรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงาน หรือคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสไว้ด้วย

 

ในส่วนของการรับรองญาติพี่น้อง ต้องมีการแนบจดหมายรับรองที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่วนนี้สามารถทำขึ้นได้เองและเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชีพร้อมกับแนบสมุดบัญชเล่มที่ผ่านการรับรองมาด้วย
8. แผนที่ข้อมูลการเดินทางต่างๆ (Itinerary)
9.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันไปและกลับอย่างชัดเจน
10.เอกสารหลักฐานประกอบข้อมูลที่พักในประเทศอังกฤษ ในระหว่างที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งระบุจุดประสงค์ของการเดินทางด้วย
11. ประกันการเดินทาง แบบการท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต่ำ 2,000,000 บาท
12.ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน เบอร์บ้าน เบอร์มือถือ ที่ระบุไว้ชัดเจนประกอบการขอเอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ

13.หากเป็นผู้สูงอายุเดินทางไปอังกฤษจะต้องมีใบประกอบการตรวจสุขภาพหรือต้องทำประกันการเดินทางเพิ่มเติมด้วย

14.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดาท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำจดหมายยินยอม จากทางอำเภอ โดยที่บิดามารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง หรือขอแบบฟอร์มจากการหน่วยรับยื่นวีซ่า ให้บิดาและมารดาเป็นผู้เซ็นต์

เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ
ใบเบื้องต้น เป็นรายละเอียดขั้นตอน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ประกอบเอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ ที่จะทำให้การยื่นของวีซ่า ผ่านได้ง่ายขึ้น หากเราปฎิบัติตามวิธีการต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบรูณ์ ส่วนเรื่องของการแปลเอกสารประกอบการยื่นให้เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องแปลเอกสารที่ดี สามารถเข้ามารับบริการกับเราได้ที่Translationplus 872 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ translationplus.net

22 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 1087 ครั้ง

Engine by shopup.com