รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูหน้า

บริการรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

บริการรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

  • รับรองคำแปล
  • รับรองสำเนา
  • รับรองเอกสาราชการต่างๆ
  • การรับรองลายมือชื่อบุคคล

       เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศจะต้องผ่านการับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอจึงจะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศ
ต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำมาให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองทางการไทยจึงจะยอมรับ

       การรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯปี พ.ศ.2539 มี 3 ประเภท คือ การรับรอง คำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษการับรองสำเนาถูกต้อง และการรับรองลายมือชื่อ

 

การรับรองเอกสาร

       การรับรองคำแปล กรมการกงสุลไทย จะรับรองเฉพาะคำแปลของเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้น สำหรับภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าของภาษาจะเป็นผู้แปลภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและรับรองคำแปลนั้น

       ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะรับรองคำแปลเฉพาะที่แปลจากเอกสารต้นฉบับที่ทางการไทยหรือทางการต่าง ประเทศออกให้ หรือรับรองให้เท่านั้น นอกจากนี้การแปลควรจะต้องให้คงรูปแบบให้มากที่สุด ครบถ้วน และถูกต้องในรายละเอียด รวมทั้งขอให้ผู้แปลลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง และพิมพ์ชื่อสกุลอย่างชัดเจน โดยควรให้นักแปลอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้แปลเพื่อความถูกต้องและไม่ถูกปฏิเสธเมื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

 

การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)

       กระทรวงฯ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น การยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด หากต้องมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถกระทำได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

 

รับรองเอกสารราชการ

  • การรับรองลายมือชื่อบุคคล
  • การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามเอกสารต้องใช้เอกสารต้นฉบับ
  • การรับรองลายมือชื่อบุคคลในฐานะเจ้าของเอกสารและ / หรือในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะต้องเตรียม เอกสารมาเอง และต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ถ้าเป็นบริษัทต้องนำหนังสือรับรองและตราประทับไปด้วย

ศูนย์การแปลทรานสเลชั่น พลัส เรามีบริการทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรับแปลเอกสาร และเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 4-5 วันทำการขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร

สะดวก การรับส่งเอกสารต่างๆที่ต้องใช้
รับส่งได้โดยเมสเซนเจอร์, ไปรษณีย์, EMS, หรือรับ-ส่งด้วยตนเองได้ที่สำนักงานที่สามารถเดินทางได้สะดวก (ใกล้ BTS เพลินจิต)

ปลอดภัย เราคือมือหนึ่ง เรื่องการดูแลเอกสารตัวจริงของลูกค้า ไม่ให้เสียหายและทุกข้อมูลของลูกค้าจะถูกปิดเป็นความลับอย่างปลอดภัย


06 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 22763 ครั้ง

Engine by shopup.com