รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูหน้า

บริการรับรองเอกสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ

เอกสารที่ออกให้จากต่างประเทศ ต้องการนำมาใช้ในประเทศไทย

เช่น สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส สมรสทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่า ฯลฯ หากท่านจะนำมาใช้ในประเทศไทย เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทยก่อน หรือ กงสุลไทยในประเทศที่ออกเอกสารนั้น จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้

เอกสารที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์ (Legalization) จากกรมการกงสุลแล้ว ถือเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถนำไป ยื่นขอจดทะเบียน และทำธุรกรรมต่างๆ ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอได้

(Tip : เอกสารที่มีการรับรองมักจะมีอายุใช้งานประมาณ 3-6 เดือน หรือตามแต่หน่วยงานนั้นๆกำหนด)

เอกสารที่ออกให้จากประเทศไทย ต้องการนำไปใช้ที่ต่างประเทศ

เอกสารที่ออกโดยราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฯลฯ นำเอกสารที่ต้องการใช้ ทำการแปล พร้อมมีลายเซ็นกำกับคำแปลถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนำไปรับรองนิติกรณ์ (Legalization)ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศในไทย เมื่อได้รับการรับรองจากกระทรวงฯแล้วจึงจะสามารถนำ เอกสารนั้นๆไปใช้ในต่างประเทศได้ เว้นแต่ในบางประเทศที่จะต้องนำเอกสารไปรับรองเพิ่มเติมที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (เช่น ประเทศจีน เช็ค ฟินแลนด์ เยอรมนี อิตาลี เป็นต้น) จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ตามกฎหมาย


06 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 17163 ครั้ง

Engine by shopup.com