รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูหน้า

บริการจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสชาวกับต่างชาติ

การจดทะเบียนสมรส ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับชาวต่างชาติ หรือ ชาวต่างชาติกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทยสามารถกระทำ ได้ โดยจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต หรือ ที่ทำการอำเภอทุกจังหวัด ในเวลาราชการ การจดทะเบียนสมรสนั้นจึงจะ ถึงเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในการการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้น จะต้องมีการจัดเตรียมและแปลเอกสารต่างๆ พอสมควร จึงจำเป็นต้องแปลอย่าง ถูกต้องจากมืออาชีพ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากผู้ที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์การแปล ทรานสเลชั่น พลัส มีบริการครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมและแปลเอกสาร, การดำเนินการรับรองเอกสารต่างๆ จากกงสุลไทย, รวมถึงบริการล่าม, จัดหาพยานชาวไทยตามกฎหมาย และดูแลการจดทะเบียนสมรสให้ท่านจนแล้วเสร็จ โดยท่าน จะได้ใบทะเบียนสมรสภายเวลาที่กำหนด สะดวก รวดเร็ว เอกสารที่ได้รับครบถ้วน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์

ศูนย์การแปล ทรานสเลชั่น พลัส ขอแสดงความยินดีสำหรับคู่รักทุกคู่ ที่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้

ฝ่ายชาวต่างชาติ (เอกสารตัวจริงเท่านั้น)

  • หนังสือเดินทางพร้อมหน้าวีซ่า / ใบอนุญาตพำนักในไทยที่ยังไม่หมดอายุ / ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
  • ใบรับรองความโสด ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)
  • ใบหย่า (ถ้ามี)
  • ใบสูติบัตรบุตร (ในกรณีที่มีบุตรกับผู้ที่ต้องการสมรส)

ฝ่ายชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบหย่า (ถ้ามี)

(Tip : 1 ฝ่ายหญิงที่ต้องการจะจดทะเบียนสมรส หากเพิ่งทำการหย่ากับคู่สมรสคนก่อน จะต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 310 วัน หรือ มีใบรับรองแพทย์*ที่แจ้งว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นำมาแสดงด้วย จึงจะทำการจดทะเบียนสมรสได้) * ใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 7 วัน


15 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 19447 ครั้ง

Engine by shopup.com