รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความขั้นตอนการรับรองเอกสารกงสุลมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรปัญหาที่ค้างคาใจใครหลายๆคน

ขั้นตอนการรับรองเอกสารกงสุลมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรปัญหาที่ค้างคาใจใครหลายๆคน

ขั้นตอนการรับรองเอกสารกงสุล

ไขข้อสงสัยการรับรองรับรองเอกสารกงสุลนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและมีเอกสารอะไรที่จำเป็นบ้าง

 

 

กรมการกงสุลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารการเดินทาง การดูแลผลประโยชน์ต่างๆของชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ และการดำเนินการในเรื่องของสัญชาติต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในวันนี้เราจะกล่าวถึงการรับรองเอกสารกงสุลว่ามีขั้นตอนและมีเอกสารสำคัญอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องใช้ ซึ่งการรับรองจะแบ่งออกเป็น การรับรองการแปล การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร และการรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการของไทยได้ออกให้

 

1.การรับรองคำแปล

การรับรองคำแปลจะแบ่งออกเป็น

 • การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะประกอบด้วย เอกสารทะเบียนราษฏร เอกสารทะเบียนครอบครัว เอกสารทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคล และเอกสารการศึกษาเป็นต้น ซึ่งขั้นตอนในการยื่นคำรองมีดังนี้
 1. ต้นฉบับภาษาไทยพร้อมกับสำเนาเอกสารที่แปล 1 ชุด
 2. ต้นฉบับคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ซึ่งจะประกอบด้วย เอกสารทะเบียนราษฏร เอกสารทะเบียนครอบครัว เอกสารทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคล และเอกสารการศึกษา มีขั้นตอนในการยื่นคำรองดังนี้
 4. ต้นฉบับคำแปลที่เป็นภาษาไทย
 5. ต้นฉบับหนังสือเดินทางพร้อมกับสำเนา ในกรณีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ร้องเป็นชาวต่างชาติ
 6. หากจะยื่นแทนเจ้าของจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจึงจะยื่นแทนได้
 7. เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลในไทย

2.การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร

ในการการรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารนั้นจะแบ่งออกเป็น เอกสารทางการค้า  เอกสารทางการเงิน หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือรับรองอื่นๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการยื่นคำรองดังนี้  

 1. ยื่นเอกสารที่ต้องการรับรอง
 2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสารที่ต้องการรับรอง
 3. หากเป็นหนังสือของบริษัทนั้นจะต้องมีหนังสือที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
 4. หากยื่นแทนเจ้าของจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

3.การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการของไทยได้ออกให้

การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการของไทยได้ออกให้นั้นจะประกอบไปด้วย เอกสารทะเบียนราษฏร เอกสารทะเบียนครอบครัว เอกสารทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคล และเอกสารการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนในการยื่นคำรองดังนี้

 1. ต้นฉบับของเอกสรที่ต้องการรับรอง และสำเนาเอกสาร 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยืนขอการรับรองเอกสาร
 3. หากยื่นแทนเจ้าของจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

 

 

เราจะเห็นได้ว่าการรับรองรับรองเอกสารกงสุลนั้นจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทและแต่ละประเภทนั้นจะมีการใช้เอกการและขั้นตอนการยื่นขอคำรองที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเราควรศึกษาหาข้อมูลก่อนเพื่อลดระยะเวลาและลดความผิดพลาดได้

28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ชม 4194 ครั้ง

Engine by shopup.com