รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความรู้หรือไม่ขั้นตอนการรับรองเอกสารกงสุลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเดินทาง

รู้หรือไม่ขั้นตอนการรับรองเอกสารกงสุลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเดินทาง

ไขข้อข้องใจอะไรคือการรับรองเอกสารกงสุล

การรับรองเอกสารกงสุลเป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้วันนี้เราจึงจะมาอธิบายให้หลายๆคนได้เข้าใจกัน

 

หลายๆคนที่กำลังเดินทางไปต่างประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารสำคัญๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเอกสารการทะเบียนราษฎร เอกสารที่เกี่ยวกับบุคคล เอกสารทะเบียนครอบครัว เอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล และเอกสารการศึกษาเป็นต้น ซึ่งเอกที่สำคัญๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองเอกสารกงสุลเพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงในต่างประเทศ ซึ่งการรับรองเอกสารซึ่งการรับรองเอกสารกงสุลนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

 

1.การรับรองการแปล เป็นการรับรองการแปลเอกสารๆต่างๆที่สำคัญ ซึ่งการรับรองการแปลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และการรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ซึ่งการยื่นคำรองนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปดังนี้

  • การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การยื่นคำร้องจะต้อง กรอกคำร้องตามแบบฟรอ์มที่กำหนดพร้อมทั้งแนบเอกสารได้แก่ ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมกับสำเนา 1 ชุด ต้นฉบับคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประจำตัวประชน ถ้าหากมีการยืนคำรองแทนนั้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วยทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การยื่นคำร้องจะต้อง กรอกคำร้องตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่กำหนดได้แก่ เอกสารที่สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยออกให้ ต้นฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าหากผู้ร้องนั้นเป็นคนต่างชาติจะต้องแนบหนังสือเดินทางพร้อมกับสำเนามาด้วย และถ้าหากมีการยืนคำรองแทนนั้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วยทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

รับรองเอกสารกงสุล

 

2.การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร เป็นการรับรองเอกสารต่างๆได้แก่ เอกสารทางการค้า เอกสารทางการเงิน หรือหนังสือมอบอำนาจต่างๆ ซึ่งขั้นตอนในการยื่นคำร้องคือ กรอกคำร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสาร ได้แก่ เอกสารที่เราจะต้องการคำร้อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และถ้าหากว่าเป็นเอกสารที่ทางบริษัทได้ออกให้นั้นจะต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์

 

รับรองเอกสารกงสุล

 

3.การรับรองสำเนาที่หน่วยงานราชการออกให้ เป็นการรับรองเอกสารต่างๆทางราชการไม่ว่าจะเป็น ใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสมรส บัตรประจำตัวประชาชน หรือแม้แต่ปริญญาบัตรหรือเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งการยื่นคำรองคือ เราต้องทำการกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องพร้อมกับแนบเอกสารดังต่อไปนี้ เอกสารต้นฉบับที่ต้องการรับรอง พร้อมกับสำเนาของเอกสาร 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าหากมีการยืนคำรองแทนนั้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วยทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

รับรองเอกสารกงสุล

 

หากท่านต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลเอกสารหรือการรับรองเอกสารกงสุลต่างๆสามารถติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ translationplus.net

 

 

12 มีนาคม 2560

ผู้ชม 3257 ครั้ง

Engine by shopup.com