รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความการขอเอกสารรับรองจากกงสุล

การขอเอกสารรับรองจากกงสุล

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสารกงสุล

การขอ รับรองเอกสารกงสุล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อกิจการหรือการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อที่จะได้ทำการแปลเอกสารให้อย่างถูกต้อง

 

การ รับรองเอกสารกงสุล ผ่านจากกงสุลนั้นไม่ว่าจะเป็นการขอเอกสารประเภทใดก็ตามก็ต้องผู้ที่จำทำการยื่นเรื่องเสนอขอเอกสารรับรองจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีเพราะถ้าหากมีข้อผิดพลาดขึ้นมาเอกสารหรือข้อมูลที่เราต้องการก็อาจจะล่าช้าหรืออาจจะมีปัญหากระทบไปถึงหลายๆอย่างโดยประเภทของเอกสารรับรองจากกงสุลนั้นก็มีหลายประเภทอย่างเช่น

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือรับรองเอกสาร
 • หนังสือนำส่งตัวของโรงเรียน,มหาวิทยาลัยหรือบริษัท

 รับรองเอกสารกงสุล

 

โดยข้อมูลต่างๆนั้นเราสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมการกงสุล ซึ่งในเว็บไซต์จะแยกประเภทของเอกสารหรือแบบฟอร์มของเอกสารต่างๆที่เราต้องการทราบไว้อย่างชัดเจนโดยการยื่นขอเอกสารจากกงสุลนั้นจำเป็นจะต้องมีรายละเอียดดังนี้คือ

 1. ต้นฉบับแบบฟอร์มทีเป็นภาษาไทย 1 ชุด พร้อมสำเนา
 2. ต้นฉบับแบบฟอร์มที่เป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ยื่นคำร้อง
 4. ในกรณีถ้าหากเป็นผู้ที่ทำการยื่นคำร้องแทนผู้ยื่นคำร้องตัวจริงจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจในการทำเรื่องแทนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ทำการมอบอำนาจและผู้ที่มายื่นเรื่องมอบอำนาจเอง

 รับรองเอกสารกงสุล

 

โดยการรับรองเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยจะมีดังนี้ คือ

 1. เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร อย่างเช่น ใบเกิดใบมรณะบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางเป็นต้น
 2. เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับครอบครัวอย่างเช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการอย่า ใบรับรองบุตรเป็นต้น
 3. เอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอย่างเช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของบริษัทเป็นต้น-
 4. เอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเช่น ใบรับรองวุฒิการศึกษา ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการเป็นนักเรียน ใบประกาศนียบัตรเป็นต้น

 

รับรองเอกสารกงสุล

 

โดยในการยื่นเรื่องรับรองเอกสาร 1 ครั้งนั้นจะมีค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.แบบปกติค่าบริการฉบับละ 200 บาทโดยจะใช้เวลาทำการสองวันนับจากวันที่ยื่นเรื่องและ 2.แบบด่วนโดยจะมีค่าบริการฉบับละ 400 บาทเนื่องจากการขอ รับรองเอกสารกงสุล ควรจะมีการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความถูกต้องของเอกสาร

30 มีนาคม 2560

ผู้ชม 7111 ครั้ง

Engine by shopup.com