รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความการส่งเรื่องทำเอกสารรับรองจากกงสุล

การส่งเรื่องทำเอกสารรับรองจากกงสุล

ขั้นตอนและการเตรียมการในการยื่นขอรับรองเอกสารกงสุล

การขอรับรองเอกสารกงสุลมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสมรส ใบหย่าเป็นต้น

 

การรับรองเอกสารสงกุลโดยส่วนมากแล้วจะเป็นการรับรองเอกสารเพื่อนำไปประกอบการยื่นเรื่องเพื่อทำวีซ่าโดยขั้นตอนในการขอเอกสารรับรองจากงสุลนั้นมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

1.โดยการขอรับรองเอกสารจากกงสุลนั้นในเบื้องต้นจะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มตามที่สถานทูตได้กำหนดไว้ให้

2.แนบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ดังนี้

2.1 เอกสารที่ออกโดยสถานทูตของประเทศนั้นๆในประเทศไทย

2.2 ต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.4 หนังสือเกินทาง ถ้าหากในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องแนบมาพร้อมสำเนา

2.5 ในกรณีที่เป็นผู้ที่ทำการยื่นเอกสารแทนจะต้องมีเอกสารที่มีการมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ทำการมอบอำนาจให้

 รับรองเอกสารกงสุล

 

และนอกจากการขอรับรองเอกสารโดยการเดินทางไปสถานทูตเองนั้นยังมีช่องทางอื่นที่เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเดินทางไปสถานทูตเองคือการยื่นขอรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์โดยวิธีการใช้บริการมีรายละเอียดดังนี้

1.ทำการดาวน์โหลดเอกสารที่จะใช้ยื่นคำร้องได้ที่เว็บไซต์ของกงสุล

2.สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารหนังสือเดินทางของผู้ที่จะทำการยื่นคำร้อง

3.เอกสารที่ต้องการให้ทางกงสุลรับรองฉบับจริง

4.เอกสารที่ทำการแปลแล้วไม่ว่าจะเป็นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยพร้อมลายเซ็นหรือข้อมูลการติดต่อของผู้ที่ทำการแปลเอกสาร

5.ซื้อธนาณัติในจำนวนเงินที่จะต้องการแปลภาษา โดยค่าธรรมเนียมจากการแปลไม่ว่าจะเป็นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอยู่ที่ 400 บาทและค่าขนส่งอีก 60 บาท

 

รับรองเอกสารกงสุล

 

ในกรณีที่ทำการยื่นคำร้องแทนผู้ประสงค์ยื่นคำร้องจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารต่างๆ ให้ครบ

ประเภทของเอกสารที่รับรองจากกงสุล

  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนครอบครัว
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • เอกสารประเภทอื่นๆ

โดยการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์และการมายื่นคำร้องเองที่สถานทูตจะมีค่าธรรมเนียมในการบริการที่ต่างกันโดยการยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ค่าบริการ 400 บาท มาดำเนินการยื่นคำร้องเอง ณ สถานทูต 200 บาทและสำหรับการยื่นคำร้องด่วนหรือเร็วกว่าปกติ 400 บาท (ใช้เวลาในการดำเนินการ 2 วัน) นี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารกงสุลจากสถานทูตสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการยื่นคำร้องต้องทำการศึกษาถึงข้อมูลและรายละเอียดให้รอบคอบ

24 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 5513 ครั้ง

Engine by shopup.com